İLETİŞİM NUMARASI
0553 410 3952
[smartslider3 slider=3]

CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Türk Ceza Kanunda  belirtildiği üzere; ceza hukuku kişi hak ve özgürlüklerinin korunmasında araç olarak kabul edilmektedir. Her ceza dosyası birbirinden farklı olaylar ve neticeler doğurması sebebi ile, kişilerin başlarından geçen olaylarda olumsuz neticelerle karşılaşmamaları için, soruşturma, kovuşturma gibi ceza dosyalarının her aşamaları uzman avukatlar tarafından titizlikle takip edilmesi ve gerekli hukuki işlemlerin kanuni süreler içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Ceza hukuku , bireyler ve toplum için avukata en fazla ihtiyaç duyulan hukuk dalıdır.

Global toplumsal yaşam içerisinde insan ilişkilerinin oldukça karmaşık olması sonucu olarak her birey her an bir suçun mağduru olabileceği gibi, kendisine suç isnat edilerek suçun şüphelisi konumunda da bulunabilmektedir.

Diğer hukuk dallarına göre ceza hukukunda tarafların zarar görmeleri ve bunun neticesinde kişilerin hayatlarına etkisi oldukça fazladır. Bunun en büyük sebebi ise, ceza kanunlarının kişilerin hayatlarına etkisi ve müdahalelerinin oldukça ciddi olmasındandır.

ceza hukuku

CEZA HUKUKU YARGILAMASI

CEZA HUKUKU UYARINCA MÜŞTEKİ VE KATILAN

Müşteki, (şikayetçi) ; bir suçtan zarar gören veya suçun mağduru olup da aleyhine işlenen suçu adli makamlara şikayet eden kişidir. Ceza hukukunda müşteki, yargılama aşamasında davaya katılmak istediğini beyan ederse müdahil (katılan) sıfatını alır. Tüzel kişiler şikayet hakkını yetkili organları vasıtasıyla kullanır.

Ceza hukukunda Savcılığın yürüttüğü soruşturma aşamasında hem suç isnadı altında olup hem de suçun mağduru sıfatıyla şikayetçi olan kişi “müşteki şüpheli” olarak dinlenir. Aynı kişi, mahkeme aşamasında davaya müdahil olmazsa “müşteki sanık”, davaya müdahil olursa “müdahil (katılan) sanık” sıfatıyla anılır. Aynı olayda suçun hem mağduru hem de şüphelisi veya sanığı olan kişi, şikayetçi olmazsa soruşturmada “mağdur şüpheli”, duruşmada “mağdur sanık” sıfatıyla dinlenir.

CEZA HUKUKU UYARINCA ŞİKAYET HAKKI

Ceza hukuku düzenlemesi uyarınca; şikayet hakkı, bir suçtan   zarar görene veya  mağdura  suçun savcılık tarafından soruşturulması ve mahkeme tarafından kovuşturulması için tanınan kişiye sıkı surette bağlı bir kamu hukuku hakkıdır.

CEZA HUKUKUNDA ŞİKAYET SÜRESİ

Şikayet süresi, suçtan zarar gören veya mağdurun ‘fiil’ ve ‘faili’ öğrenmesinden itibaren 6 aydır. 6 aylık şikayet süresi mağdurun hem faili hem de fiili öğrenmesinden itibaren başlar.

Şikayet süresi, fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık bir hak düşürücü süreye tabi olup şikayet hakkı, dava zaman aşımı süresi içinde yapılması gerekmektedir. En hafif suçlar için belirlenen dava zaman aşımı süresi 8 yıldır.

CEZA HUKUKU UYARINCA ŞİKAYET YOLU

Şikayet hakkı,şikayete konu olayın müşteki veya zarar gören tarafından açıkça anlatılması önem taşımaktadır.Mağdur tarafından hazırlanan dilekçenin savcılığa verilmesiyle kullanılabileceği gibi kolluk kuvvetleri (polis, jandarma ) veya savcılığa beyanda bulunan müştekinin ifade tutanağının hazırlanması ile de kullanılabilmektedir.

Müştekinin şikayeti üzerine, savcılık suç işlendiği kanaatine varırsa soruşturma işlemlerini başlatır. Yapılan soruşturma işlemleri neticesinde savcılık suçun işlendiğine dair yeterli şüpheye varır ise de ; iddianame düzenleyerek fail hakkında kovuşturma işlemlerini başlatır.

CEZA HUKUKU UYARINCA ŞİKAYETTEN VAZGEÇMENİN SONUÇLARI

Savcılık veya kolluğun şikayete tabi suçlarda kendiliğinden soruşturma başlatma yetkisi yoktur. Bu tür suçlarda, ancak şikayet hakkı kullanıldığında soruşturma başlayabilir .

Türk Ceza Kanunu 73/4 bendi uyarınca  mağdur ya da zarar gören şikayetten vazgeçme  hakkını soruşturma aşamasında kullanır ise soruşturma sona erer, kovuşturma aşamasında kullanır ise davanın düşmesine karar verilir. Şayet şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme, aynı fiili işleyen tek bir fail hakkında yapılsa dahi, mahkemeye açılan ceza davasının düşmesi kararından tüm failler yararlanır.

Şikayetten vazgeçmeden vazgeçme mümkün değildir. Şikayetten vazgeçme beyanı bir defa kullanılır ve mağdurun bu beyanından dönemez. Bir diğer anlatımla şikayetinden vazgeçen mağdur daha sonrada  aynı fiille bir daha şikayetçi olma veya kamu davasına müdahil olma (katılma) mümkün değildir.

Savcılığın resen araştırması gereken suçlarda ise, şikayetten vazgeçilse dahi kamu davası devam etmektedir.

Ceza davasında verilen hüküm kesinleşmesinden sonra şikayetten vazgeçme hiçbir sonuç doğurmaz. Bir diğer anlatımla şikayetten vazgeçme, verilen hüküm kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında yapılabilmektedir. Müşteki şikayetinden vazgeçerse bu sanık tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Sanık yargılamanın devam etmesini talep edebilir. Eğer sanık şikayetten vazgeçme talebini kabul ederse  ceza davası hakkında düşme kararı verilir. Ancak sanık şikayetten vazgeçmeyi kabul etmez ise ve yargılama sonucunda mahkumiyet kararı verilmesi anlaşılır ise; sanık hakkında mahkumiyet kararı yerine   şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilir.

CEZA HUKUKUNDA ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR

 • Basit kasten adam yaralama (m. 86/2).
 • TCK md. 86/2 kapsamında kalan kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi (m. 88).
 • Taksirle yaralama suçu (m. 89/1-2-3-4).
 • Cinsel saldırı suçu (m. 102/1 ve 102/2-ikinci cümle).
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (m.104/1).
 • Cinsel taciz suçu (m. 105/1).
 • Hileli iflas suçu (m. 161/1).
 • Taksirli iflas suçu (m. 162/1).
 • Karşılıksız yararlanma suçu (TCK m.163/1-2).
 • Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (m. 164/1).
 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (m.165/1).
 • Bilgi vermeme suçu (m. 166/1).
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu (m. 209/1).
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu (m. 233/1).
 • Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (m. 239/1-2-3).
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu (m. 234/3).
 • Tehdit suçu (m. 106/1 ikinci cümle).
 • Konut dokunulmazlığını ihlal Suçu (m. 116/1-2-4).
 • İş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu (m.117/1).
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu (m. 123/1).
 • Hakaret Suçu (m. 125/1, 2, 3).
 • Kişinin hatırasına hakaret suçu (m. 130/1,2).
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal Suçu (m. 132/1, 2, 3).
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu (m. 133/1, 2, 3).
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (m. 134/1, 2).
 • Hırsızlık Suçu (m. 141) ve nitelikli hırsızlık suçu (m. 142/1, 2, 3)
 • Kullanma hırsızlığı suçu (m. 146/1).
 • Mala zarar verme suçu (m. 151/1, 2).
 • İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu TCK md. 167/2’de belirtilen kişiler aleyhine işlenirse takibi şikayete bağlıdır (m. 153/1).
 • Hakkı olmayan yere tecavüz suçu (m.154/1,2,3).
 • Güveni kötüye kullanma suçu (m. 155/1).
 • Bedelsiz senedi kullanma suçu (m.156/1).
 • Dolandırıcılık suçu (m. 157/1).
 • Dolandırıcılıkta daha az cezayı gerektiren hal (m. 159/1).
 • Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu (m.160/1).

CEZA HUKUKUNDA ŞÜPHELİ

5271 sayılı CMK 2/1-a “şüpheli, soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi ifade eder.”

Şüphelinin temel haklarından bazıları:

 • Hakkındaki soruşturmanın konusu suçtan bilgi edinme hakkı
 • Şüphelinin bir avukatın hukuki yardımından yararlanma hakkı
 • Yakalama kararı ile özgürlüğü kısıtlanan şüphelinin, yakınlarından yakalandığına dair bilgi verilmesini isteme hakkı
 • Susma hakkı
 • Somut delillerin toplanmasını isteme ve lehine olan delilleri ileri sürme hakkı

  Ceza Hukuku Şüpheli Sahıs

  CEZA KANUNDA ŞÜPHELİ

CEZA HUKUKUNDA SANIK

5271 sayılı CMK .2/1-b; Sanık, kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişidir’’ şeklindedir. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma işlemi sonucunda, savcılık suçun oluştuğuna dair yeterli şüpheye ulaşır ise şüpheli hakkında iddianame hazırlayarak görevli mahkemeye sunar. Mahkeme savcılık tarafından hazırlanan iddianame kabul edilirse kovuşturma aşamasına geçilir. Soruşturma aşamasında “şüpheli” olan kişi, kovuşturma aşamasında “sanık” olarak isimlendirilir.

CEZA HUKUKUNDA GÖZALTI

Gözaltına alma, kişinin bir suçu işlediği şüphesi hakkında toplanan somut  delillerin varlığı ve gözaltına alma işleminin olayın mahiyeti ile zorunluluk arz etmesi nedeniyle hakim önüne çıkarılıncaya kadar özgürlüğünün kolluk tarafından kısıtlanmasıdır. Kolluk tarafından  yakalanıp hakim huzuruna çıkarılıncaya kadar kollukta nezarethanede bekletilen kişi “gözaltına alınan kişi” olarak tanımlanmaktadır.

Gözaltına alınan şüphelinin, gözaltına alma kararına karşı sulh ceza hakimliğine itiraz etme hakkı vardır. Gözaltı süreleri 5271 sayılı CMK’da açıkça belirtilmiştir. Bu süreler kişinin kolluk tarafından yakalanması ile işlemeye başlamaktadır.

CEZA HUKUKUNDA TUTUKLULUK

Tutukluluk, soruşturma aşamasında şüpheli veya kovuşturma aşamasında sanık hakkında uygulanan geçici bir tedbirdir. Şüpheli veya sanık, hakkında kesin hüküm olmayan, yani yargılama prosedürü devam eden kişilere denilmektedir. Hakkındaki soruşturma veya kovuşturma devam etmekle birlikte, kaçma veya delilleri karatma şüphesi gibi ağır nedenlerin varlığı halinde hürriyeti kısıtlanan kişiye “tutuklu denir.Tutukluluk eza kanunumuzda koruma tedbirleri arasında en son uygulanması gereken tedbir türüdür.

Tutukluluk, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünün kesinleşmesiyle hükümlülüğe döner.

CEZA KANUNUNDA HÜKÜMLÜ

Hükümlü, mahkemede yapılan yargılama neticesinde hakkında verilen mahkumiyet hükmü kesinleşen kişidir.

HÜKÜMLÜNÜN TEMEL HAKLARINDAN BAZILARI

 • Barınma, beslenme ,sağlığa erişim hakkı
 • Cezanın infazını erteleme hakkı
 • ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI
 •  KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI DAVRANIŞTA BULUNMA VE İŞKENCE YASAĞI
 • SAVUNMA HAKKI
 • Avukat ve noterle görüşme hakkı
 • İletişim hakkı
 • Dini inançlara saygı duyma hakkı

HUKUK BÜROMUZUN CEZA HUKUKUNDA VERDİĞİ HİZMETLER

 • Kasten Öldürme Suçu
 • Taksirle Öldürme Suçu
 • Kasten Yaralama Suçu
 • Taksirle Yaralama Suçu
 • Tehdit Suçu
 • Şantaj Suçu
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
 • Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
 • Haksız Arama Suçu
 • Ayrımcılık Suçu
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
 • Hakaret Suçu
 • Yağma Suçu
 • Mala Zarar Verme Suçu
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
 • Mühürde Sahtecilik Suçu
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
 • Zimmet Suçu
 • İrtikap Suçu
 • Rüşvet Suçu
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 • Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
 • İftira Suçu
 • Yalan Tanıklık Suçu
 • Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
 • Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama Suçu