İLETİŞİM NUMARASI
0553 410 3952
[smartslider3 slider=3]

İCRA İFLAS HUKUKU

İCRA İFLAS HUKUKU

Büromuz her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında icra işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, ihtiyati haciz, rehin, ipotek işlemlerinin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflas talebi veya iflasın ertelenmesi davalarının takibi hususlarında şirketlere, kurumlara ve şahıslara danışmanlık ve hukuki icra avukatı hizmeti sunulmaktadır. Temel prensibimiz, müvekkilin alacağına en hızlı, etkili ve en az masrafla kavuşmasıdır.

Haciz işlemleri ile ilgili hukuk büromuzun tarafından verilen hizmetlerden bazıları;

  1. Her çeşit icra takibinin hazırlanması, ve icra işlemlerinin yürütülmesi
  2. Takip ve borç kararlarına itiraz hazırlıkları
  3. Karşılıksız çek davalar
  4. İflas ertelenme davası ve takibi
  5. İstirdat ve menfi tespit davaları
  6. Yedieminlik için suistimal davası
  7. İtirazın kaldırılması ve itirazın iptali davası

İCRA TAKİBİ, HACİZ VE İTİRAZ NEDİR?

İcra İflas Kanunu’na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları (Türk lirası veya döviz cinsinden) ve teminat alacakları için alacaklılar genel haciz yoluna başvurabilmektedir.  Genel haciz yoluna başvurabilmek için alacaklıların elinde belge olması zorunluluğu bulunmamakla beraber, elinde adi senet olan, para borcu ikrarı içeren noter senedi bulunan, resmi dairelerce veya yetkili makamlarca yetkileri dahilinde ve usulüne göre verilmiş para alacağını gösterir belge olan alacaklılar icra yoluna başvurabilir.

Genel haciz yoluyla takipte borçluya tanınan ödeme süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gündür. Ayrıca borçlu tebliğden itibaren 7 gün içinde yetkiye itiraz, imzaya itiraz ve borca itiraz olarak sayılmış olup; borçlu bu sebeplerden biri veya birkaçı ile ilgili icra müdürlüğü’ne itirazda bulunabilme hakkına sahiptir.

Alacaklıların elinde, borçluya ait kambiyo senedi  (bono,poliçe,çek)  var ise ,kambiyo senetlerine özgü haciz yoluna başvurabilir. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda ödeme süresi 10 gündür. Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda, genel haciz yolundan farklı olarak, borçlu borca ve imzaya itirazı icra dairesine değil 5 gün içerisinde İcra Mahkemesi’ne yapabilir.

İpotek akit tablosu kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermiyorsa, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip yapılmaktadır. İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takipte, borçluya İcra ve İflas Kanununun 148. maddesine göre ödeme emri gönderilir. İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip ise iki şekilde olabilir. Birincisi, alacak veya ipotek hakkı veya her ikisi bir ilamda veya ilam niteliğinde belgede tespit edilmiş olması halinde ilamlı takip, ikincisi ise ipotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi halinde ilamlı takiptir.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI VE İTİRAZIN KALDIRILMASI DAVALARI  NELERDİR?

Borçlunun itirazı ile duran ilamsız icra takibine, ilamsız icra prosedürü içinde devam edilebilmesi için alacaklının başvurabileceği iki yol bulunmakta olup bunlar; itirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarıdır.

Alacaklının İİK m.68-68 a bendinde sayılan belgelerden birinin bulunması halinde İcra Mahkemesi’ne itirazın kaldırılması davası açabilmektedir. Alacaklının elinde bu belgelerden biri yok ise başvurabileceği yol sadece itirazın iptali davasıdır. Alacaklının elinde İİK m.68-68 a bendinde sayılmış belgelerden biri var ise bu iki yoldan istediğine başvurabilir. İtirazın kaldırılması yolu itirazın iptali davasına göre daha basit ve hızlı sonuç veren bir yoldur.

İtirazın iptali davası; takibe konu olmuş olan ve ardından borçlunun bu takibe itiraz etmiş olduğu alacağı konu eden normal bir eda davası olup normal bir hukuk davası gibi açılır. Görevli mahkeme, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre belirlenir. Alacaklının, itirazın kendisine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde itirazın iptali davası açma süresi bulunmaktadır. Bu 1 yıllık süre hak düşürücü niteliktedir.

İtirazın kaldırılması yoluna sadece elinde İİK m.68-68a da sayılmış olan belgelerden birisi olan alacaklılar başvurabilir. Borçlunun itirazının alacaklıya tebliğinden itibaren 6 ay içinde İcra Mahkemesi’ne açılmalıdır. İcra Mahkemesi’nin yaptığı inceleme itirazın iptali davasında mahkemenin yaptığı incelemeye oranla daha basit ve sınırlıdır. Alacaklı alacağını sadece İİK m.68-68a da sayılan belgelerden biri ile ispat edebilir. Borçlu ödeme emrine itiraz ederken itiraz sebeplerini bildirse de bildirmese de, duruşmada sadece bildirmiş olduğu itiraz sebepleri ile bağlıdır. İcra Mahkemesi itirazın kesin veya geçici olarak kaldırılmasına karar verebilir.

 KİRALANAN GAYRİMENKULLERİN TAHLİYESİ NASIL YAPILIR?

Birtakım haklı sebeplerin mevcut olması halinde kiracının kiralanan gayrimenkulü tahliyesi için kiralayan tarafından yapılan özel bir takip yoludur. Kira Hukuku başlığında bu hususa ilişkin detaylı bilgilerimiz mevcuttur.

İHTİYATİ HACİZ NEDİR İHTİYATİ HACİZ KARARI NASIL ALINIR ?

Alacaklı, borçlunun borcunu zamanında ödeyeceğinden emin değilse, ilk önce borçlunun mallarını ihtiyaten haczettirip güvene aldıktan sonra alacak davasını açar veya icra takibini yapma yolunu sağlayan haciz türüdür.

İhtiyati haciz talebi için; alacağın vadesi gelmiş olmalı ve alacak bir rehinle temin edilmemiş olmalıdır.

Ancak borçlunun belli bir ikametgahı bulunmuyorsa veya borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadı ile mallarını gizlemeye, kaçırmaya hazırlanıyorsa veya borçlunun kendisi kaçmaya hazırlanıyorsa bu iki istisnai halde de alacaklı vadesi gelmemiş alacak için ihtiyati haciz kararı alabilmektedir.

MENFİ TESPİT DAVASI NEDİR?

Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispatlamak için başvurduğu hukuki yola menfi tespit davasıdır.

Alacaklı , icra takibinden önce menfi tespit davası açar ise ; alacağın %15inden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat mukabilinde , icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı çıkarabilmektedir.

Menfi tespit davası icra takibinden sonra açılacak ise; ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Şayet borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın %15’inden  aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir. Bu teminat menfi tespit davasının özel şartıdır.

İSTİRDAT DAVASI NEDİR?

Maddi hukuk bakımından gerçekte borçlu olmayan bir kişi kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz etmeyi belirli sebeplerle ihmal etmiş veya itiraz etmesine rağmen İcra Mahkemesi’nde borçlu olmadığını ispat edememiş, icra takibinden önce veya icra takibi sırasında menfi tespit davası da açmamış ve bunun sonucunda borcu cebri icra tehdidi altında ödemiş ise ödemiş olduğu paranın kendisine geri verilmesi için dava açabilir bu davaya istirdat davası denir.

Borçlunun menfi tespit davası açmış olması halinde menfi tespit davası sonuçlanmadan önce icra takibi sonunda borcun ödenmesi söz konusu olursa menfi tespit davası istirdat davasına dönüşür.

İstirdat davasının takip hukuku bakımından şartı: takip borçlusunun borçlu bulunmadığı bir parayı icra takibinin kesinleşmesi nedeniyle cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kalmasıdır.

İSTİHKAK DAVASI NEDİR?

Hacizden Dolayı İstihkak Davası , mal üzerindeki mülkiyet hakkına dayanan malın malikinin malı fiil olarak haklı bir nedene dayanmadan elinde bulunduran  kişiye karşı açtığı iade davasıdır.

Malın haczedilmiş olduğunu öğrenen borçlu veya üçüncü kişi, istihkak iddiasında bulunması için,  haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi günlük süreye bağlıdır.

İcra müdürü, üçüncü kişinin istihkak iddiasını alacaklı ve borçluya bildirerek istihkak iddiasına karşı itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük süre verir. İcra müdürünün alacaklı ve borçluya göndereceği bildiride üç günlük itiraz süresi yazılı olması zorunludur.Alacaklı ve borçlu üç gün içinde hacizde istihkak iddiasına itiraz etmezlerse istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar.

Hacizde istihkak davasında görevli mahkeme icra mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise icra takibinin yapılmakta olduğu veya hacizli malın bulunduğu yerdeki icra mahkemesidir.

 

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir