İLETİŞİM NUMARASI
0553 410 3952
[smartslider3 slider=3]

TÜKETİCİ HUKUKU NEDİR?

TÜKETİCİ HUKUKU NEDİR?

Türk hukuk sisteminde  tüketici hukukuna ilişkin düzenlemeler ilde defa 1995 yılında 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ile yapılmıştır. Zaman içinde gereksinimlerin artması ile 2014 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş olup, uyuşmazlıklarda halen 6502 sayılı kanun uygulanmaktadır. 6502 sayılı kanun uyarınca tüketici hukuku tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Buna göre bir hukuki ilişkinin tüketici işlemi olması için taraflardan birinin tüketici, diğerinin ise satıcı sağlayıcı ya da onlar adına hareket eden gerçek ya da tüzel kişi olması gerekmektedir. Ve bu kişiler arasında yapılan; her türlü sözleşme bu kapsama girmektedir.

Tüketici Sözleşmeleri;

 • Taksitle satış sözleşmeleri
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri
 • Konut finansmanı sözleşmeleri
 • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler
 • Mesafeli sözleşmeler (Özellikle internet ve telefon gibi çeşitli vasıtalar aracılığı ile kurulan sözleşmeler)
 • Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeleri
 • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri
 • Paket tur sözleşmeleri
 • Abonelik sözleşmeleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda sayılan sözleşmelerin bir kısmıdır. Ancak tüketici sözleşmeleri yukarıda sayılan sözleşmeler ile sınırlanmaması mümkün değildir, çünkü her türlü sözleşme tüketici sözleşmesi niteliğini taşıyabilmektedir. Bir sözleşmenin tüketici sözleşmesi olup olmadığını belirlemek için sözleşmenin  hangi amaçla kurulduğu amacına bakılmalıdır. Tüketici işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar ve her türlü davalar aksine düzenleme olmadıkça kanunda belirlenen miktar sınırlarına göre  Tüketici Hakem Heyetleri ve  Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

 

TÜKETİCİ  HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURUDA PARASAL SINIRLAR NEDİR?

26 Aralık 2018 Tarihli ve 30637 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” ile birlikte 2019 yılında tüketici hakları mevzuatından doğan uyuşmazlıkların çözüm yerinin hangi tutarlara göre belirleneceği tebliğ edilmiştir.

Yapılan düzenleme ile 2019 yılında tüketici hakem heyeti başvurusu için belirlenen parasal sınırlar aşağıdaki gibidir;

 • 650 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyeti görevlidir.
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 TL ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti görevlidir.
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti görevlidir.
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650TL ile 8.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyeti görevlidir
 • 480 TL üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarının tamamında Tüketici Mahkemesi görevlidir

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ   ile birlikte 2019 yılında tüketici hakem heyetine yapılacak başvurularda dikkate alınması gereken parasal tutarlar yukarıda belirtildiği şekildedir. Ancak  yapılan düzenleme uyarınca parasal sınırı 8.480 TL’nin üzerindeki tüm tüketici  uyuşmazlıklarında  görevli yer Tüketici  Mahkemeleridir.

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE YER ALAN HAKSIZ ŞARTLAR GEÇERLİ MİDİR?

Sözleşmede önceden hazırlanan ve standart sözleşmede yer alan, tüketicinin içeriğe etki edemediği maddeler ve tüketici aleyhine sonuç doğuran sözleşme şartlarına haksız şart denmektedir. Haksız şart durumunda sözleşme geçerliliğini korumaya devam eder. Ancak tüketici aleyhine haksız şartlar kesin hükümsüzlük teşkil etmektedir.

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi, 2013/3682 Esas ve 2013/549 nolu kararı  “tüketiciye fazladan yükümlülük getiren, hukuki durumunu ağırlaştıran ve tüketiciye tek taraflı olarak dayatılmış nitelikteki dosya masrafı alınmasına ilişkin sözleşme şartının, müzakere edilmediğinden dolayı haksız şart niteliğinde olduğu dosya, masrafı alınacağına ilişkin şartın, taraflarca müzakere edilerek kararlaştırıldığı hususunun, banka tarafından ispatlanamadığı gibi dosya masrafı tutarının sözleşmede açıkça belli edilmemiş olmasının, sözü geçen sözleşme şartının müzakere edilmediğini göstermekte olduğu, bu itibarla haksız şarta dayalı olarak tahsil edilen paranın iadesi gerektiği, bir an için dosya masrafı alınmasına ilişkin sözleşme şartının taraflar arasında müzakere edildiği kabul edilse dahi, bankanın kullandırdığı krediyi faizi ile birlikte belli ir vade sonunda geri alacağı, bu şekilde kullandırdığı kredi karşılığında kazanç ve kar sağladığı, kredinin tahsisi için dosya masrafı alınmasını gerektiren herhangi bir zorunlu masraf yapılmadığı, banka tarafından kredinin tahsisi için kredinin maliyetine dahil olmayan bir kısım zorunlu masrafların yapıldığı ve bunun karşılığında dosya masrafı adı altında ücret alındığı olgusunun ispatlanamadığı, zorunlu masraf adı altında banka personel giderleri vesair şeklinde kredinin maliyetine dahil olan unsurların ileri sürüldüğü, ancak maliyete dahil olan unsurların kredi faiz oranına dahil olduğu ve kredinin, kararlaştırılan faiz oranı üzerinden satılmış olduğundan dolayı ancak maliyet dışı unsurların tüketiciye yansıtılıp tüketiciden talep edilebileceği, yukarıda açıklandığı üzere tüketiciye yansıtılabilecek ipotek tesis ücreti, ekspertiz ücreti vesair şeklinde herhangi bir masraf yapıldığının ispatlanamadığı, bu itibarla karşılıksız bir şekilde herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın  masrafı alınmasını dosya n, ticari ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı olduğu, ticari ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı sözleşmelerin, BK’nun 20 ( YBK 27. Madde ) maddesi gereğince batıl olduğu, yine 6098 sayılı BK’nun 25.maddesindeki “genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak karşı tarafın aleyhine ve onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamayacağı” şeklindeki madde normu yönünden de dürüstlük kuralına aykırı olarak tüketicinin aleyhine olan ve durumunu ağırlaştıran herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın dosya masrafı alınmasına ilişkin sözleşme şartının geçersiz olduğu, giderek bu yönden de alınan ücretin tüketiciye iadesi gerektiği…”şeklindedir.

 

AYIPLI MAL DURUMUNDA TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİK HAKLAR NELERDİR?

Tüketiciye satılan malın taşıması gereken özelliklere sahip değilse; ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internette veya reklam ve ilanlarda yer alan özelliklerden bir veya birden fazlasını taşımıyorsa, vaat edilen özellikleri bünyesinde barındırmıyorsa, tüketici tarafından satın alınan  mal ayıplı mal olarak kabul edilmektedir.

Malın ayıplı olması durumunda tüketiciye tanına 4 seçimlik hak;

 • Sözleşmeden dönme hakkı,
 • Satış bedelinden indirim isteme hakkı,
 • Onarım isteme hakkı,
 • Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme hakkı

Tüketicilerin yukarıda sayılan 4 seçimlik haklardan birini talep eder ise satıcı bunu yerine getirmekle yükümlüdür.

AYIPLI HİZMET DURUMUNDA TÜKETİCİYE SAĞLANAN HAKLARI NELERDİR?

Taraflarca kararlaştırılan hizmetin, satıcı tarafından ayıplı ifa edildiği durumlarda da tüketiciye bazı seçimlik haklar tanınmıştır. Bunlar;

 • Hizmetin yeniden yerine getirilmesini isteme hakkı,
 • Hizmet bedelinden indirim isteme hakkı,
 • Onarım isteme hakkı,
 • Hizmet sözleşmesinden dönme hakkı

Tüketicinin yukarıda sayılan 4 seçimlik haklardan birisini talep etmesi durumunda bunu yerine getirmekle yükümlüdür.

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA SÜRECİ NASIL İŞLER ?

Tüketici hukuku ile ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, sözleşmeye konu malın veya hizmetin bedeli uyarınca Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruda dikkat edilmesi gereken parasal sınırlara ilişkin açıklamalar yukarıda yer alan TÜKETİCİ  HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURUDA PARASAL SINIRLAR NEDİR? başlığında detaylıca incelenmiştir.

Tüketici Hakem Heyetlerine başvur yapılmasından ve karşı tarafın uyuşmazlığa ilişkin cevaplarının sunulmasından sonra hakem heyeti dosya üzerinden inceleme yapar uyuşmazlığın niteliğine göre bilirkişi görevlendirilebilmektedir. Tüketici Hakem Heyetlerinin uyuşmazlık hakkında vermiş olduğu  icra edilebilir niteliktedir. Tüketici Hakem Hyetinin vermiş olduğu kararın doğru olmadığını düşünen taraf kararın kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde  Tüketici Mahkemesinde itiraz edebilir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesince verilen kararlar kesin kararlar olup, tarafların itiraz hakları bulunmamaktadır.

HUKUK BÜROMUZDA VERİLEN HİZMETLERİN BİR BÖLÜMÜ;

 • Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvurulması
 • Tüketici mahkemesinde dava açılması ve takibi
 • Tüketici kredisi sözleşmelerikapsamında alınan yapılandırma ücretlerinin iadesi, erken ödeme indirimi
 • Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi
 • Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar kapsamında tazminat talebi
 • Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibi
 • Tüketici sözleşmelerinde yer alan haksız şartların tespiti ve yasal işlemler
 • Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması
 • Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
 • Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir